Obchodní podmínky

Topshelf s.r.o.
se sídlem U Jezerky 1165/2, 140 00 Praha, tel.: 608280785.
identifikační číslo: 03476812     
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232022      
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.Topshelf.cz

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1.1.       Internetový obchod Topshelf (dále jen „Internetový obchod“)

Internetový obchod Topshelf, který prodává zboží na internetové adrese www.topshelf.cz (dále jen „webová stránka“),, provozuje obchodní společnost Topshelf s.r.o, se sídlem U Jezerky 1165/2, 140 00, identifikační číslo: 03476812, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232022 (dále jen „Prodávající“), je on-line systém, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím za použití komunikace na dálku.

1.2.       Všeobecné Obchodní podmínky

1.2.1.     Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2.2.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.2.3.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.2.4.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3.       Kupující

1.3.1.     Kupující je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o fyzickou, či právnickou osobu, která kupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky. (Dále jen „Kupující“)

1.3.2.     Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“) se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších novelizací.

1.4.       Kupní smlouva

1.4.1.     Kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Prodávajicím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Topshelf.

1.4.2.     Uzavřením kupní smlouvy Kupující prokazuje svůj souhlas s Obchodními podmínkami v jejich plném a nezkráceném znění.

1.5.       Nabídka

Nabídkou se rozumí zboží nabízené prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího (www.topshelf.cz). Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.6.       Objednávka

Objednávku může Kupující vytvořit pomocí formuláře na internetových stránkách Internetového obchodu. Po výběru zboží, o které má zájem, jeho velikosti, způsobu dopravy a způsobu platby, Kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím.

2.      UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.3.       Prodávající se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy Kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s Obchodními podmínkami. Prodávající potvrdí přijetí návrhu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.

2.4.       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.5.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.       PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.       Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

3.2.       V případě porušení podmínek kupní smlouvy a Obchodních podmínek Kupujícím si Prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Dále pak je povinností Kupujícího v takovém případě uhradit Prodávajícímui veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme.

3.3.       Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.4.       Prodávající je povinen do tří dnů od obdržení platby za zboží vystavit a odeslat Kupujícímu fakturu na adresu elektronické pošty Kupujícího, uvedenou v objednávce.

4.       ZPŮSOB DOPRAVY

4.1.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s  dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedených ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.2.       Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky, přičemž má na výběr z těchto možností:

  • Kurýrní služba PPL
  • Česká pošta
  • Prostřednictvím služby Uloženka.

4.3.       Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží z Kupní smlouvy určuje Prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

4.4.       Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o odeslání zboží, a to e-mailem na adresu zadanou Kupujícím při vytvoření objednávky.

4.5.       Posláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na poslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.

4.6.       V případě zasílání zboží do zahraničí si Prodávající vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.

5.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  •  hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  •  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 273898290/0300, vedený u společnosti ČSOB a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)
  •  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Paypal
  •  bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay

5.2.       Platbou  dobírkou se rozumí platba objednávky při jejím převzetí od dopravce. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na vyřízení dobírky k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.

5.3.       Pokud Kupující zvolí jako způsob platby bankovní převod, uhradí cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet Prodávajícího spolu s číslem objednávky uvedenou pod variabilním symbolem. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího a je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.4.       Při volbě platby platební kartou po internetu bude Kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a částka ve výši kupní ceny odečtena z účtu Kupujícího.

5.5.       Při volbě platby přes službu Paypal bude Kupující po dokončení objednávky přesměrován na server třetí strany, kde bude vyzván k přihlášení do svého Paypal účtu. Po ověření platnosti a dostatečného zůstatku na Paypal účtu bude objednávka potvrzena a částka kupní ceny odečtena z Paypal účtu Kupujícího.

5.6.       Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka platí do vyprodání zásob, přičemž počet akčních kusů je v nabídce uveden, případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání.

5.7.       Ceny nabízeného zboží a služeb (např. doprava) jsou uvedeny včetně DPH. Pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

5.8.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající       plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.9.       Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM

6.1.       Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno prostřednictvím reklamačního formuláře na internetových stránkách obchodu, nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího Reklamace@topshelf.cz .

6.2.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to včetně všech jeho součástí a příslušenství. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.3.       V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, kdy kupní cena bude na účet uvedený kupujícím v odstoupení. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit poukázaná plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

6.4.       Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

6.5.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

7.1.       Prodávající dbá na řádné označení doby dodání prodávaného sortimentu, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.

7.2.       Prodávající i Kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, cen přepravy zboží a Kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží, či zvýšení nákladu na přepravu.

7.3.       Do doby převzetí zboží Kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy kdykoliv odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, v bezhotovostní formě na účet určený Kupujícím.

7.4.       Pokud Prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího na elektronickou adresu uvedenou při vytvoření objednávky a je povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato suma byla uhrazena.

7.5.       Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, v případě objednávky od Kupujícího, který v některém z předchozích závazkových vztahů s Prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu ust. § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

8.        DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1.       Pokud je u zboží uvedena dodací lhůta, má pouze informativní charakter a není pro Prodávajícího závazná.

8.2.       Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání, nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

8.3.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.4.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.5.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.6.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

8.7.       V případě celkové hodnoty jedné objednávky nad 2.500 Kč, v rámci ČR s SK, nebudou účtovány poplatky za přepravu. V případě objednání více párů bot a následného vrácení pouze části (kupující nevrátí celou objednávku, ale např. 1 pár ze 3 si chce ponechat) bere kupující na vědomí, že mu bude účtováno dopravné dle zvoleného přepravce, pokud hodnota ponechaného zboží nepřesáhne 2.500Kč.

8.8.       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

9.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

9.2.       Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost.

9.3.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

9.3.1.     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

9.3.2.     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.3.3.     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

9.3.4.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.4.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

9.5.       Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na elektronické adrese Reklamace@topshelf.cz, nebo prostřednictvím Reklamačního formuláře na webových stránkách prodávajícího, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

9.6.       Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit doklad o nákupu, fakturu, nebo záruční list. Kupující má povinnost dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

9.7.       Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

9.8.       Prodávající rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů.

9.9.       Reklamace, včetně odstranění vady, bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

9.10.    Jestliže Prodávající reklamaci příjme, vystaví Kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo identifikaci Prodávajícího a Kupujícího, co je obsahem reklamace dle Kupujícího a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace, lhůtu, ve které bude přibližně reklamace vyřízena, a podpis Prodávajícího. Kupující potvrdí Prodávajícímu, že potvrzení o přijetí reklamace obdržel.

9.11.    Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva

9.12.    O tom, že byla reklamace vyřízena, je Prodávající povinen neprodleně informovat Kupujícího, včetně informace o lhůtě pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

9.13.    V případě, že i kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené Prodávajícím reklamované zboží, je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné, či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřeně dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

9.14.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

10.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3.    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Reklamace@topshelf.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1.    Registrační číslo Topshelf s.r.o u Úřadu pro ochranu osobních údajů:

11.2.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.3.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

11.8.1.  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

11.8.2.  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Praze dne 1. 3. 2017                                                                                                       


© TopShelf